تبلیغات
بچه های گل ما - زبان بدن - حالات سیگار كشیدن
بچه های گل ما

تو همه بود و نبودم تو همه شعر و سرودم بی تو بودن حتی یه لحظه نمیشه رویای خوبم...حال كه آمده ای، چترت را ببند

 Article---011.jpg


 

حالات سیگار كشیدن
    كشیدن سیگار یك نمود خارجی از مبارزه ای داخلی است كه ارتباط زیادی با اعتیاد به نیكوتین ندارد. در واقع یكی از فعالیت های جایگزین است كه توسط مردم در جامعه پرتنش امروزه برای تخلیه ی فشار های روحی كه بر اثر برخوردهای اجتماعی و كاری به وجود می آید، به كار می رود.به عنوان مثال، اغلب مردم در حالی كه دراتاق انتظار دندانپزشك منتظرهستند، فشار روحی را تجربه می كنند. درحالی كه یك فرد سیگاری با سیگار كشیدن نگرانی و ناراحتی خود را پنهان می كند، افرادغیرسیگاری با انجام آداب دیگری پبغام می دهند كه نیاز به قوت قلب دارند. این آداب شامل آراستن خود، جویدن ناخن، ضربه زدن با دست یا پا، مرتب كردن آستین، خاراندن سر، بازی كردن با انگشتر یا كراوات می شود. حالات سیگار كشیدن می توانند نقش مهمی در بررسی رفتار یك شخص ایفا كنند، زیرا معمولأ بر اساس یك رفتار قابل پیش بینی و طبق آداب و رسوم اجرامی شود كه می تواند به ما راهنمایی های مهمی از رفتار شخص بدهد.
    
    
افرادی كه پبپ می كشند
    افرادی كه پیپ می كشند، آدابی شامل تمیز كردن، روشن كردن، ضربه زدن، پركردن، كوبیدن و دود كردن را با پیپ اجرا می كنند و این روش مفیدی برای رهایی از فشار روحی است. تحقیقات در زمینه ی بازاریابی نشان داده افرادی كه پیپ می كشند معمولأ مدت طولانی تری درمقایسه با سیگاری ها وغیرسیگاری ها صرف تصمیم گیری می كنند و این كه آداب كشیدن پیپ اغلب در لحظات پرتنش معامله اجرا می شود. به نظر می رسد افرادی كه پیپ می كشند، دوست دارند تصمیم گیری را به تأخیر بیندازند و قادرند این كار را به نحو پسندیده ای كه از نظر اجتماعی قابل قبول باشد،انجام دهند.اگرمایل به دریافت یك تصمیم سریع از فردی كه پیپ می كشد هستید،پیپ اوراقبل ازمذاكره پنهان كنید.
    
    
افرادی كه سیگار می كشند
    سیگار كشیدن افراد همانند پیپ یك جایگزین برای فشار داخلی است و فرصتی برای ایجاد تأخیر به وجودمی آورند اماعمومأ فردی كه سیگار می كشد، سریع تراز فردی كه پیپ می كشد،به تصمیم نهایی می رسد.در واقع ، فردی كه پیپ می كشد یك فرد سیگاری است كه نیاز به زمان بیشتری برای به تأخیر انداختن تصمیم گیری دارد.آداب كشیدن سیگار شامل ضربه زدن ،تكاندن خاكستر،حركت دادن سیگاردر هوا و سایر علائم ظریف می شود و نشان می دهد كه شخص از فشار روحی بیشتر از معمول برخوردار است.یك نشانه خاص كه گویای رفتار منفی یا مثبت شخص دربرابروضعیت موجود است ، مسیر دود خارج شده به سمت بالا یا پایین است.شخصی كه احساس مثبت یا اطمینان ازخود دارد، در اغلب مواقع، دود را به سمت بالا خارج می كند. در مقابل، شخصی كه افكار منفی مخفی یا تردید آمیز دارد ،اغلب اوقات دود سیگار را به سمت پایین وازگوشه لب ،یك رفتارمنفی تر یا مخقی تر را نشان می دهد .البته ،فرض را بر این می گذاریم كه شخص سیگاری دود سیگار را نه برای اجتناب از توهین به دیگران به بالا می دهد؛اگر چنین باشد اوشاید دود سیگار را در هر جهتی بدمد.
    در فیلم های سینمایی ، رهبر یك گروه تبهكار معمولأ به عنوان فردی پرخاشگرو سرسخت نمایش داده می شودكه وقتی سیگار می كشد،به سرعت سر خود رابه عقب می اندازدو با دقت كامل ،دودسیگاررا به سمت سقف می فرستدتا برتری خود را برسایراعضاء گردو نشان دهد.در مقابل ،هامفری بوگارت اغلب به عنوان گانگستر یاجناینكاری نمایش داده می شد كه سیگارش را وارونه در دست گرفته ودر حالی كه مشغول برنامه ریزی برای یك فعالیت تبهكارانه است،دود سیگار راازگوشه دهان خارج می كند.به نظرمی رسد كه ارتباطی بین میزان احساس منفی یا مثبت یك شخص و سرعت خارج كردن دود سیگار به سمت بالا سریع تر باشد، میزان احساس برتری یا اطمینان شخص بیشتراست و هر چه سریع تربه سمت پایین خارج شود،احساس منفی بیشتر است .چنانچه شخصی كه ورق بازی می كند مشغول سیگار كشیدن باشد و یك دست خوب داشته باشد،احتمال دارد كه سیگاررا به سمت بالا خارج كند در حالی كه یك دست بد باعث می شود دود سیگاررابه سمت پایین بفرستد. بعضی از افراد چهره خود را ثابت نگه می دارند تا هیچ گونه علائم ظاهری باعث نمایان كردن فكارآنان نشود. بعضی مایلند هنرپیشه باشند وازعلائم ظاهری منحرف كننده استفاده كنند تا به سایربازیكنان به طوركاذب آرامش دهند. به عنوان مثال ،اگر یك پوكرباز،چهارآس دریافت كند وبخواهد به سایربازیكنان بلوف بزند، می تواند
    كارت ها رابانفرت روی میزبگذارد ناسزا بگویدیا دست به سینه شودویك نمایش غیركلامی اجراكند كه نشان دهد او دست بدی دریافت كرده است .اما اوبه آرامی عقب می نشیند و سیگارش را روشن می كند ودود آن را به بالا می فرستد.پس از خواندن این بخش شما می دانید كه سایربازیكنان چنانچه دست بعدی را بازی كنند، حماقت كرده اند،زیرا احتمالأ می بازند .مشاهده ی علائم مربوط به سیگاركشیدن درفروشندگی نشان می دهد كه وقتی از یك سیگاری درخواست شده كه خرید بكند ، آنهایی كه تصمیم شان مثبت است ، دود سیگاررابه بالا می فرستند، درحالی كه افرادی كه قصد خرید ندارند، دود سیگار را به سمت  پایین رها می كنند. یك فروشنده ی هوشیار چنانچه متوجه شود كه دود سیگار خریدار در اواخر فروش به سمت پایین خارج شده ، مجددأخریداررا از تمامی مزایای خرید محصول مورد نظرآگاه می نماید تا وقت كافی برای بررسی مجددبه او بدهد .خارج كردن دود سیگار از سوراخ های بینی نشانه ی یك فرد برتر و مطمئن از خود است .دوداغلب به سمت پایین می رود،فقط به این دلیل كه سوراخهای بینی به سمت پایین است وفرد اغلب سرخود را به عقب خم می كند تا به حالت (نگاه كردن ازروی بینی)درآید.اگرشخص هنگام خارج كردن دود از داخل سوراخ های بینی به سمت پایین باشد،نشانه ی عصبی بودن او است .
    
    
افرادی كه سیگاربرگ میكشند
    سیگارهای برگ به علت قیمت و اندازه آن ها همیشه به عنوان قیمت و اندازه آن ها همیشه به عنوان وسیله ای برای نشان دادن برتری استفاده شده اند. افرادی مانند مدیرعامل یك شركت بزرگ، رهبریك گروه و اشخاصی كه در مقامات بالا قراردارند،اغلب سیگاربرگ می كشند . سیگاربرگ برای جشن گرفتن یك پیروزی ، تولد یك نوزاد،عروسی،قطعی كردن یك معامله ی تجاری یا برنده شدن دربخت آزمایی استفاده می شود. تعجب آورنیست كه بیشتردود حاصل از كشیدن سیگاربرگ به سمت بالا خارج می شود. اخیرأدرجشنی شركت داشتم كه سیگاربرگ رایگان توزیع می شد وجالب بود كه از 400 مورد ثبت شده از خارج كردن دود سیگار320 مورد به سمت بالا بود.
    
    به گفته دزموند بس موریس، عمل قراردادن اشیاء روی لب ها یا داخل دهان یك تلاش لحظه ای  برای زنده كردن امنیتی است كه در كودكی در حال مكیدن سینه مادر تجربه كرده
    
    
علائم عمومی سیگاركشیدن
    ضربه زدن مداوم به سیگاریا سیگاربرگ برروی جا سیگاری نشان می دهد كه یك مبارزه درونی درحال وقوع است وشاید نیازباشد كه به فردسیگاری اطمینان خاطربدهید. یك پدیده جالب دیگردرسیگاركشیدن این است كه اكثرسیگاری ها، سیگاررا تا یك فاصله ی خاصی ازانتهای آن دودمی كنندچنانچه یك فردسیگاری سیگارش را روشن كند و به طورناگهانی قبل از معمول آن را خاموش كند،نشان می دهدكه تصمیم به ختم مكالمه گرفته است . مشاهده ی این علامت به شما اجازه می دهد تا كنترل مكالمه را به عهده بگیرید یاآن را به پایان برسانید تا به نظربرسد كه ختم مكالمه ابتكارشما بوده است.
    
    
رفتار با عینك
    تقریبأ هر وسیله ی مصنوعی كه توسط انسان مورد استفاده قرارمی گیرد،فرصت اجرای بسیاری ازعلائم نمایان را به استفاده كننده ی آن می دهدواین بخصوص در مورد افرادی كه عینك به چشم می زنند صدق می كند.یكی از رایج ترین علائم، قراردادن یك دسته ی عینك در دهان است. به گفته دزموند بس موریس، عمل قراردادن اشیاءروی لب ها یا داخل دهان یك تلاش لحظه ای  برای زنده كردن امنیتی است كه دركودكی درحال مكیدن سینه مادرتجربه كرده،بنابراین علامت عینك دردهان اساسأ یك علامت قوت قلب یا اطمینان خاطراست . افراد سیگاری به همین دلیل از سیگار استفاده می كنند، و نوزادبه همین دلیل انگشت شست خود را مك می زند.
    
    
كسب فرصت
    همانند دود كردن پیپ، علامت عینك دردهان نیزمی تواند برای به تأخیرانداختن تصمیم گیری مورد استفاده قرارگیرد. درطول انجام مذاكرات و معاملات، مشخص شده كه این علامت بیشتر درپایان یك بحث استفاده می شود یعنی زمانی كه از فرد درخواست تصمیم گیری شده است. روش دیگری كه توسط افراد عینكی برای كسب فرصت به كار گرفته می شود، برداشتن مداوم عینك و تمیزكردن شیشه های آن است. وقتی كه چنین علامتی بلافاصله پس ازدرخواست تصمیم گیری انجام می شود،بهترین واكنش،سكوت است. حركاتی كه بدنبال این علامت (كسب فرصت) اجرا می شوند، قصد فرد را نشان می دهند و اجازه می دهند كه یك فرد را نشان می دهند و اجازه می دهندكه یك معامله كننده ی آگاه متقابلأ واكنش نشان دهد.به عنوان مثال اگر شخصی عینك خود را مجددأروی چشم ها بگذارد،اغلب به این معنی است كه می خواهد دوباره حقایق را( ببیند) در حالی كه بستن عینك ،قصد او را برای ختم مكالمه نشان می دهد.
    
    
نگاه كردن از بالای عینك
    بازیگران فیلم های سینمایی كه در طول دهه های 1920و1930 ساخته شد،ازعلامت (نگاه كردن ازبالای عینك ) برای به تصویر كشیدن یك شخص انتقادگریا كسی كه قصد قضاوت دارد ، مانند مدیریك مدر سه ی شبانه روزی ، استفاده می كردند.اغلب پیش می آید كه شخصی عینك مخصوص خواندن به چشم داشته باشدوبرای نگاه كردن به شخص دیگر،ترجیحأ از بالای عینك نگاه كند. دریافت كننده ی چنین نگاهی شاید احساس كند كه مورد قضاوت یا موشكافی قرار گرفته است ، در صورتی كه احتمالأ این طورنیست. نگاه كردن از بالای عینك می تواندیك اشتباه زیانبارباشد، زیرا شنونده به طوراجتناب ناپذیردست به سینه می شود، پاهایش را روی هم قرارمی دهدومتقابلأ با یك رفتارمنفی عكس العمل نشان می دهد. افراد عینكی بهتراست هنگام صحبت عینك خود را بردارندو هنگام گوش دادن مجددأ از آن استفاده كنند. این عمل نه تنها باعث راحتی شنونده می شود بلكه اجازه می دهد كه فرد عینكی كنترل مكالمه را در دست داشته باشد. شنونده سریعأ یاد می گیرد زمانی كه عینك برچشم شخص نیست ،نباید حرف فرد عینكی را قطع كند و زمانی كه دوباره عینك می زند بهتر است اقدام به صحبت كردن نماید.
   منبع :  مجله روان‌شناسی و جامعه

نوشته شده در یکشنبه 22 آبان 1390 ساعت ساعت 18 و 48 دقیقه و 06 ثانیه توسط م فرشاد نظرات | |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت